EC Members

 • Dr. Chandra Shakher
 • Sh S. C Garg
 • Prof Dalel Singh
 • Dr. J C Sharma
 • Dr. D P Bhatt
 • Dr. R. K Kotnala
 • Dr. Manju Arora
 • Dr. Punita Verma
 • Dr. D.P Tripathi
 • Sh Er Roshan Agarwal
 • Dr. A.L Vyas
 • Dr. L S Tanwar
 • Er. Vikas Srivastav
 • Dr. S Karthikeyan
 • Dr. Sushil Kaul
 • Dr. Shailendra Kumar Shukla
 • Sh Deepak Bansal
 • Dr. D.K Sharma
 • Sh Bhikham Singh
 • Dr. S K Dhawan