New EC OF SSM’D (VIGYAN BHARATI, DELHI) 2017-2020

New EC OF SSM’D (VIGYAN BHARATI, DELHI) 2017-2020

New EC  OF SSM’D (VIGYAN BHARATI, DELHI) 2017-2020

 1. Dr. D. P. Bhatt, PRESIDENT
 2. Dr. J.C. Sharma, WORKING PRESIDENT
 3. Sh. S.C. Garg, VICE-PRESIDENT
 4. Dr. S. K. Dhawan, VICE-PRESIDENT
 5. Dr. G K Mahapatro, GEN. SECRETARY (wef 14.12.2018)                         
 6. Dr. Haresh M. Pandyan, ORGANISING SECRETARY
 7. Dr. Harish Chandra, TREASURER
 8. Advocate Sh. Harish Kumar, JT. SECRETARY (Legal & IP)
 9. Dr. Rashmi Mishra, JT. SECRETARY (co-opted)
 10. Dr. N. Gopalakrishnan
 11. Dr. R. K. Kotnala
 12. Dr. Sanjay Yadav
 13. Dr. Divi Haranath
 14. Sh. Roshan Agrawal
 15. Dr. Vinay Gupta
 16. Dr. Vikas Srivastava
 17. Dr. Rashmi Sharma
 18. Sh. Bhikham Singh
 19. Sh. Dinesh Singh
 20. Dr. P. K. Dubey
 21. Sh. Om Prakash Yadav
 22. Dr. Ritu Srivastava
 23. Dr. D.K. Misra (resigned)